วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน


1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน

3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง

4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด

5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน

6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์

7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์


ระเบียบข้อปฏิบัติ นักศึกษาฝึกงาน
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ และเหมาะสมกับสถานที่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

2.ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการทำจดหมาย เบิกอุปกรณ์ เบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

4. กรณีลาป่วย หรือลากิจ ให้นักศึกษาฝึกงานแจ้งกับประสานงานของแต่ละรายการทุกครั้ง

5. เวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน อาจมีการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก

5. ในการขอหนังสือรับรองการฝึกงาน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์

6. ติดบัตร นักศึกษาฝึกงาน ตลอดเวลา