วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

อ้อมค่ะ


..................ตอนนี้กำลังทดลองฝึกงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชื่อจริง นางสาวลูกนก ทองเงิน เป็นคน นครปฐม ค่ะ เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอกเทคโนฯนวัตกรรม
ปรัชญา
(Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
(vision)
มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
(Mission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีพันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และการสืบสานโครงการอัน เนื่องจากพระราชดำริอย่างมีคุณภาพ
2. ปฏิรูปการบริหาร การบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
มุ่งมั่นสู้ความเป็นเลิศ
มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ดำรงรักษาความเป็นไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม