วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน


1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน

3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง

4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด

5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกงาน

6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกงาน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์

7. เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์


ระเบียบข้อปฏิบัติ นักศึกษาฝึกงาน
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ และเหมาะสมกับสถานที่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

2.ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการทำจดหมาย เบิกอุปกรณ์ เบิกเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

4. กรณีลาป่วย หรือลากิจ ให้นักศึกษาฝึกงานแจ้งกับประสานงานของแต่ละรายการทุกครั้ง

5. เวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน อาจมีการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ ทำงานวันเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก

5. ในการขอหนังสือรับรองการฝึกงาน ให้แจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์

6. ติดบัตร นักศึกษาฝึกงาน ตลอดเวลา

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2550

อ้อมค่ะ


..................ตอนนี้กำลังทดลองฝึกงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชื่อจริง นางสาวลูกนก ทองเงิน เป็นคน นครปฐม ค่ะ เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอกเทคโนฯนวัตกรรม
ปรัชญา
(Philosophy)
สร้างคนให้มีคุณค่า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์
(vision)
มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
(Mission)
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีพันธกิจ ดังนี้
1. พัฒนาการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และการสืบสานโครงการอัน เนื่องจากพระราชดำริอย่างมีคุณภาพ
2. ปฏิรูปการบริหาร การบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
คุณลักษณะบัณฑิต
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
มุ่งมั่นสู้ความเป็นเลิศ
มีจิตวิญญาณในวิชาชีพ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ดำรงรักษาความเป็นไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม